Vítejte na stránkách obce Obec Bystřice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Jednací řád zastupitelstva

čl.I.

Základní ustanovení:

1.Jednání zastupitelstva obce Bystřice se řídí podmínkami stanovenými zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů,doplněnými Jednacím řádem Zastupitelstva obce Bystřice v souladu s citovaným zákonem.

2.Jednací řád zastupitelstva obce upravuje zásady svolávání,jednání,předkládání návrhů, usnášení a rozhodování zastupitelstva obce.

čl.II.

Svolání zastupitelstva obce k jednání:

1.Zastupitelstvo obce svolává podle potřeby starosta obce nejméně však 1x za 3 měsíce a to písemnou pozvánkou,nejméně 7 dnů přede dnem konání zasedání.

2.Místo,dobu a návrh pořadu jednání oznamuje na pozvánkách,úřední desce,obecních vývěskách v Bystřici a ve Važicích a obecním rozhlasem starosta obce,prostřednictvím obecního úřadu. Písemně jsou pozvaní členové zastupitelstva obce.

3.V mimořádných případech může starosta svolat zasedání jinými dostupnými prostředky ve zkráceném termínu.

4.Starosta je povinen svolat zastupitelstvo do 21 dnů ode dne,kdy o to písemně požádá hejtman kraje,nebo 1/3 zastupitestva (3 členové).V případě žádosti členů zastupitelstva bude písemná žádost podáná prostřednictvím zápisu v knize Došlé pošty obecního úřadu v Bystřici.V žádosti budou uvedena jména žadatelů,jejich podpisy a návrh programu jednání.

5.Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva podle odstavce 1 nebo 5,učiní tak místostarosta,případně jiný člen zastupitelstva obce.

čl.III.

Jednání zastupitelstva:

1. Jednání řídí starosta.V mimořádných situacích,kdy nebude moci řídit jednání starosta nebo místostarosta,bude řízením pověřen jiný člen zastupitelstva.Z přítomných členů zastupitelstva budou určeni dva ověřovatelé zápisu a usnesení.Zápis provede určený člen zastupitelstva,nebo pracovník obecního úřadu.

2. Při zahájení jednání zastupitelstva musí být přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce(nejméně 5 z 9).Členové zastupitelstva sedí na vyhrazeném místě.Jednání bude zahájeno schválením navrhovaneho programu.

3. Nesejde-li se většina zastupitelstva obce na řádně svolané jednání,ukončí starosta nebo předsedající zasedání zastupitelstva obce a do 15 dnů svolá náhradní zasedání.

4. Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání zastupitelstva obce mají členové zastupitelstva obce,výbory zastupitelstva.

5. Předčasný odchod ze zasedání zastupitelstva omlouvá předsedající(zajištění usnášeníschopnosti).

6. Ke všem bodům jednání je předneseno předkladatelem úvodní slovo,zpravidla i oddůvodnění návhu usnesení.V případě vzneseného protinávrhu provede navrhovatel formulaci svého návrhu usnesení.

7. Předsedající jednání umožní ke každému bodu jednání diskusi.Do diskuse se zastupitelé přihlásí zvednutím ruky nebo písemně při prezenci,Tyto písemné přihlášky mají přednost.

8. Řídící zasedání přaruší jednání na nezbytně nutnou dobu,pokud o to požádá alespoň 1/3 zastupitelů.

9. Občané mohou vznášet své připomínky v průběhu zasedání zastupitelstva,pokud splňují podmínky § 16 a 17 zákona o obcích.Občané mají právo vyjádřit se k jednotlivým bodům programu v průběhu jejich projednávání.Do diskuse se přihlásí zvednutím ruky,nebo písemně při prezenci.Písemné přihlášky mají přednost.Svůj příspěvek k projednávané záležitosti přednesou na vyzvání předsedajícího zastupitelstva.Předseající má právo odejmout občanu slovo,pokud se jeho příspěvek netýká projednávaného tématu,je příliš zdlouhavý,opakující se,nebo vulgární.

čl.IV.

Hlasování:

1. Usnesení,rozhodnutí nebo volba budou přijaty,pokud se pro ně vysloví nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce.

2. V otázkách personálních(volby)rozhodne o způsobu hlasování(veřejné-tajné) zastupitelstvo obce.

3. Tajné hlasování bude provedeno v případech,kdy je zákonem nařízeno.V ostatních případech se bude hlasovat veřejně,pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak.Sčítání hlasů bude provádět pracovník obecního úřadu,nebo volbou stanovená komise.

4. Vzejde-li z diskuse protinávrh,bude se hlasovat nejdříve o tomto protinávrhu.

čl.V.

Usnesení a zápis o průběhu zasedání:

1. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce podepisuje starosta a dva určení ověřovatelé.

2. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis,který podepisuje starosta a dva jmenovaní ověřovatelé zápisu(nebo členové návrhové komise).

3. Zápis musí být pořízen a ověřen do 10 dnů po skončení zasedání a uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

4. o námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

5.Archivaci usnesení,zápisů a jejich příloh a dalších materiálů provádí obecní úřad.

6. Od 10. dne po zasedání zastupitelstva bude zveřejněn zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce na úřední desce obecního úřadu. Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce 9.11.2010.

aktualizováno: 25. 10. 2020 10:45, OI Developer

Novinky z Úřad

  • Tereza Jágrová

Vítání občánků

Letos jsme přivítali celkem 15 dětí. Po jejich přivítání jsme poseděli v nových prostorách vedle kuželny, kde bylo připraveno občerstvení.

Úřad
Obec
  • začíná v - končí v
  • na hřišti v Bystřici
KRIS

KRIS

Úřad
Obec
Volný čas