Vítejte na stránkách obce Obec Bystřice, chcete si nastavit zobrazení:

Jednací řád zastupitelstva

čl.I.

Základní ustanovení:

1.Jednání zastupitelstva obce Bystřice se řídí podmínkami stanovenými zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů,doplněnými Jednacím řádem Zastupitelstva obce Bystřice v souladu s citovaným zákonem.

2.Jednací řád zastupitelstva obce upravuje zásady svolávání,jednání,předkládání návrhů, usnášení a rozhodování zastupitelstva obce.

čl.II.

Svolání zastupitelstva obce k jednání:

1.Zastupitelstvo obce svolává podle potřeby starosta obce nejméně však 1x za 3 měsíce a to písemnou pozvánkou,nejméně 7 dnů přede dnem konání zasedání.

2.Místo,dobu a návrh pořadu jednání oznamuje na pozvánkách,úřední desce,obecních vývěskách v Bystřici a ve Važicích a obecním rozhlasem starosta obce,prostřednictvím obecního úřadu. Písemně jsou pozvaní členové zastupitelstva obce.

3.V mimořádných případech může starosta svolat zasedání jinými dostupnými prostředky ve zkráceném termínu.

4.Starosta je povinen svolat zastupitelstvo do 21 dnů ode dne,kdy o to písemně požádá hejtman kraje,nebo 1/3 zastupitestva (3 členové).V případě žádosti členů zastupitelstva bude písemná žádost podáná prostřednictvím zápisu v knize Došlé pošty obecního úřadu v Bystřici.V žádosti budou uvedena jména žadatelů,jejich podpisy a návrh programu jednání.

5.Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva podle odstavce 1 nebo 5,učiní tak místostarosta,případně jiný člen zastupitelstva obce.

čl.III.

Jednání zastupitelstva:

1. Jednání řídí starosta.V mimořádných situacích,kdy nebude moci řídit jednání starosta nebo místostarosta,bude řízením pověřen jiný člen zastupitelstva.Z přítomných členů zastupitelstva budou určeni dva ověřovatelé zápisu a usnesení.Zápis provede určený člen zastupitelstva,nebo pracovník obecního úřadu.

2. Při zahájení jednání zastupitelstva musí být přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce(nejméně 5 z 9).Členové zastupitelstva sedí na vyhrazeném místě.Jednání bude zahájeno schválením navrhovaneho programu.

3. Nesejde-li se většina zastupitelstva obce na řádně svolané jednání,ukončí starosta nebo předsedající zasedání zastupitelstva obce a do 15 dnů svolá náhradní zasedání.

4. Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání zastupitelstva obce mají členové zastupitelstva obce,výbory zastupitelstva.

5. Předčasný odchod ze zasedání zastupitelstva omlouvá předsedající(zajištění usnášeníschopnosti).

6. Ke všem bodům jednání je předneseno předkladatelem úvodní slovo,zpravidla i oddůvodnění návhu usnesení.V případě vzneseného protinávrhu provede navrhovatel formulaci svého návrhu usnesení.

7. Předsedající jednání umožní ke každému bodu jednání diskusi.Do diskuse se zastupitelé přihlásí zvednutím ruky nebo písemně při prezenci,Tyto písemné přihlášky mají přednost.

8. Řídící zasedání přaruší jednání na nezbytně nutnou dobu,pokud o to požádá alespoň 1/3 zastupitelů.

9. Občané mohou vznášet své připomínky v průběhu zasedání zastupitelstva,pokud splňují podmínky § 16 a 17 zákona o obcích.Občané mají právo vyjádřit se k jednotlivým bodům programu v průběhu jejich projednávání.Do diskuse se přihlásí zvednutím ruky,nebo písemně při prezenci.Písemné přihlášky mají přednost.Svůj příspěvek k projednávané záležitosti přednesou na vyzvání předsedajícího zastupitelstva.Předseající má právo odejmout občanu slovo,pokud se jeho příspěvek netýká projednávaného tématu,je příliš zdlouhavý,opakující se,nebo vulgární.

čl.IV.

Hlasování:

1. Usnesení,rozhodnutí nebo volba budou přijaty,pokud se pro ně vysloví nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce.

2. V otázkách personálních(volby)rozhodne o způsobu hlasování(veřejné-tajné) zastupitelstvo obce.

3. Tajné hlasování bude provedeno v případech,kdy je zákonem nařízeno.V ostatních případech se bude hlasovat veřejně,pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak.Sčítání hlasů bude provádět pracovník obecního úřadu,nebo volbou stanovená komise.

4. Vzejde-li z diskuse protinávrh,bude se hlasovat nejdříve o tomto protinávrhu.

čl.V.

Usnesení a zápis o průběhu zasedání:

1. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce podepisuje starosta a dva určení ověřovatelé.

2. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis,který podepisuje starosta a dva jmenovaní ověřovatelé zápisu(nebo členové návrhové komise).

3. Zápis musí být pořízen a ověřen do 10 dnů po skončení zasedání a uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

4. o námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

5.Archivaci usnesení,zápisů a jejich příloh a dalších materiálů provádí obecní úřad.

6. Od 10. dne po zasedání zastupitelstva bude zveřejněn zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce na úřední desce obecního úřadu. Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce 9.11.2010.

aktualizováno: 25. 10. 2020 10:45, OI Developer

Novinky z Úřad

  • Tereza Jágrová
  • 125
Předání finančního daru obci Hrušky

Předání finančního daru obci Hrušky

Vážení občané obce Bystřice, opět jsme ukázali, že máme srdce na dlani a dokážeme pomoci lidem, které postihla velká hrůza. 100 000,- Kč od obce s 350 občany je neuvěřitelné!!! Dnes jsme peníze osobně předali na obecním úřadě v Hruškách. Paní starostka s panem místostarostou velice děkují a všechny Vás moc pozdravují. Na všech je vidět velká únava a vyčerpání, obecní úřad se proměnil v krizové centrum, část obce je zcela zničena, všude těžká technika, vojáci, hasiči, policie, pracující a vyčerpaní obyvatelé a obrovské hromady suti za obcí. Všichni jsme jen těžko zadržovali slzy v očích už při příjezdu do obce, kterou lemovalo pár úplně holých stromů bez listů i kůry. Ale při kouknutí na nástěnku v kanceláři OÚ, kde byl počet domů určených k demolici přepsán z 58 na 60 už jsme slzy nezadrželi. Byl to smutný zážitek na který nikdy nezapomeneme. Z celého❤️ jsme popřáli mnoho sil a psychické síly ke zvládnutí celé této hrozné situace. A vám všem velice děkuji za pomoc, která má smysl. Opět jste mě utvrdili, že jste báječní a že je mi ctí býti v obci Bystřice starostkou. Děkuji moooc. Martina Sálová Vlková

Hasiči
Úřad
Obec
  • Tereza Jágrová
  • 102
Pomoc obci Hrušky

Pomoc obci Hrušky

Vážení občané,

obec Bystřice přijímá finanční podporu pro obec Hrušky, která byla nejvíce zasažena živelnou pohromou. Hotovost můžete přinést ve středu na obecní úřad v úřední hodiny nebo kdykoliv paní Dovolové. Vybrané peníze budou předány panu starostovi obce, který částku rozdělí zasaženým obyvatelům. Děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který pomůže v této nelehké situaci.

Úřad
Obec
  • začíná v - končí v
  • sraz na hřišti
Úklid obce

Úklid obce

Úřad
Obec
  • Tereza Jágrová
  • 46
Úklid obce

Úklid obce

Vážení občané,

všechny Vás prosíme o účast na brigádě, kde uklidíme obec, hřiště i kulturní sál. Brigáda se bude konat v sobotu 12. 6. od 14 hodin. Sraz na hřišti. V tentýž čas budou hasiči sbírat železo, tak nepotřebné železné věci připravte před svůj dvůr a přijďte pomoc s úklidem obce. Za každou ruku budeme rádi a za odměnu Vás čeká něco dobrého z udírny a točené pivko na hřišti. Děkuji za účast, vždyť se alespoň sejdeme po dlouhé době a obec bude zase krásnější.

Hasiči
Úřad
Obec
  • Tereza Jágrová
Velikonoce

Velikonoce

Krásné velikonoční pondělí? Jelikož ani letos nemůžou koledníci vyjít na koledu, tak nám tu opět běhal velikonoční zajíček s plnou nůší dobrot pro všechny děti v Bystřici. Koledu opět zanechal na plotě či u dveří domu. Tak ať aspoň z části nahradí to co se nemůže. No a na závěr? I když v Bystřici se i nesplnitelné věci plní a vznikají různé akce a tradice, tak si z celého ❤️ přeji, aby z těchto velikonoc tradice nevznikla a vrátili jsme se k “obyčejným” krásným svátkům jara.?

Úřad
Obec
Volný čas